Rozdział 20. WPF i Silverlight

WPF oraz Silverlight są powiązanymi ze sobą technologiami służącymi do tworzenia interfejsu użytkownika aplikacji .NET. Choć zostały one opracowane z myślą o stosowaniu ich w nieco odmiennych sytuacjach, to jednak posiadają tak wiele cech wspólnych, że opisywanie ich w jednym rozdziale jest ze wszech miar uzasadnione — niemal wszystkie zamieszczone tu informacje odnoszą się zarówno do WPF, jak i do Silverlight.

Zgodnie z tym, co sugeruje nazwa WPF — Windows Presentation Foundation — technologia ta służy do tworzenia interaktywnych aplikacji działających w systemie Windows. Aplikacje WPF działają zazwyczaj jako standardowe aplikacje Windows i wymagają odpowiedniego zainstalowania na komputerze docelowym, co wynika ...

Get C#. Programowanie. Wydanie VI now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.