Wstęp

Microsoft udostępnił .NET Framework w 2000 roku i w ciągu dekady, która upłynęła od tego czasu, stał się on niezwykle popularną platformą do tworzenia aplikacji przeznaczonych dla systemu Windows. Choć platforma .NET obsługuje wiele języków programowania, to jednak jest ona szczególnie mocno powiązana z językiem zaprojektowanym specjalnie dla niej — C#.

Od momentu swego powstania język C# znacznie się rozwinął. Każda jego kolejna wersja udostępniała nowe technologie programistyczne — w C# 2.0 dodano typy ogólne i rozwinięte możliwości programowania funkcyjnego, następnie, w wersji C# 3.0, zapytania zintegrowane oraz jeszcze większe możliwości programowania funkcyjnego, a w końcu, w wersji C# 4.0 wprowadzono nowe dynamiczne możliwości języka. ...

Get C#. Programowanie. Wydanie VI now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.