Kilka słów o oryginalnym wydaniu tej książki

W jakimś sensie można powiedzieć, że jest to książka o niej samej. Została bowiem napisana w czystym HTML5, z uwzględnieniem kilku atrybutów data-, zgodnie z definicjami podanymi w dokumentacji HTMLBook wydawnictwa O’Reilly (oreillymedia.github.io/HTMLBook). To oznacza, że cała zawartość tej książki — makieta, rysunki, kolory — jest HTML-em ze stylami CSS. Wiele rysunków to obrazki wygenerowane na podstawie kodu SVG lub adresów URI do takiego kodu (z użyciem funkcji SCSS). Kilka wzorów matematycznych zostało złożonych za pomocą LaTeX-a i „za kulisami” skonwertowanych przy użyciu MathML-a. Być może zaskoczy Cię, że numery stron, rozdziałów oraz sekretów są po prostu licznikami CSS.

Wiele książek publikowanych ...

Get CSS bez tajemnic now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.