Wielkie dzięki

Ta książka nigdy by nie powstała, gdyby nie pomoc i wsparcie wielu wspaniałych ludzi, którym jestem niezmiernie wdzięczna. Gorąco dziękuję…

  • Wszystkim, którzy przez te lata wspierali mnie w pracy, bo w przeciwnym razie nigdy nie zaczęłabym pisać książki. Czytelnikom mojego bloga (Lea.verou.me), obserwatorom na Twitterze (twitter.com/Leaverou) i wszędzie indziej, a przede wszystkim Tobie, Drogi Czytelniku mojej pierwszej książki! Dziękuję wszystkim, którzy korzystali z moich prac open source (github.com/Leaverou), a jeszcze serdeczniej tym, którzy przyczynili się do ich rozwoju.
  • Wszystkim organizatorom konferencji, którzy przez lata zapraszali mnie, bym wygłaszała prelekcje i prowadziła warsztaty, a zwłaszcza Damianowi Wielgosikowi ...

Get CSS bez tajemnic now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.