7. Struktura i układ

36. Wymiarowanie wewnątrzkontekstowe

Problem

Doskonale wiemy, że nieustalenie konkretnej wartości atrybutu height dla danego elementu powoduje automatyczne dopasowanie się jej do zawartości tego elementu. Co w sytuacji, gdybyśmy chcieli, aby podobnie zachowywała się również własność width? Przypuśćmy, że mamy do czynienia z następującym kodem HTML5, zawierającym rysunki oraz ich podpisy:

Załóżmy również, że definiujemy dla tych rysunków kilka podstawowych stylów — na przykład obramowanie. Domyślny wygląd utworzonej w ten sposób strony przedstawiono na rysunku 7.1. Chcemy, żeby szerokość podpisu była taka sama jak obrazu (którego ...

Get CSS bez tajemnic now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.