8. Przejścia i animacje

42. Elastyczne przejścia

Problem

Elastyczne przejścia i animacje (na przykład o „sprężystym” charakterze) są popularnym sposobem na uatrakcyjnienie interfejsu i nadanie mu realistycznego wyglądu — w rzeczywistości bowiem poruszające się obiekty rzadko przemieszczają się od punktu A do punktu B bez płynnych zmian prędkości.

Dlaczego używamy przekształceń, a nie innych właściwości CSS, takich jak top albo margin-top? W chwili gdy piszę te słowa, przekształcenia zdają się dawać nieco płynniejszy efekt, podczas gdy użycie innych właściwości CSS często sprawia, że animacja ma skokowy charakter.

Z technicznego punktu widzenia ...

Get CSS bez tajemnic now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.