Rozdział 1. CSS i dokumenty

Specyfikacja kaskadowych arkuszy stylów (CSS, ang. Cascading Style Sheets) umożliwia wpływanie na prezentację dokumentu bądź zbioru dokumentów. Oczywiście sam CSS jest praktycznie bezużyteczny bez jakiegoś rodzaju dokumentu, ponieważ nie miałby on żadnej treści do zaprezentowania. „Dokument” jest tutaj definiowany dość szeroko. Przykładowo Mozilla oraz powiązane przeglądarki wykorzystują CSS do wpływania na prezentację samych elementów GUI przeglądarki, zwanych chrome. Mimo to bez zawartości tych elementów GUI — przycisków, danych z adresami, okien dialogowych i tak dalej — nie byłoby potrzeby stosowania CSS (ani żadnych innych informacji prezentacyjnych).

Upadek Internetu

W dawnych, niepamiętnych już latach istnienia ...

Get CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.