Rozdział 2. Selektory

Łatwość przyporządkowania zbioru stylów wszystkim elementom tego samego typu jest jedną z podstawowych zalet CSS, w szczególności dla projektantów stron internetowych. Czyż nie robi to wrażenia? Wystarczy wyobrazić sobie taką sytuację: edytując jeden wiersz kodu CSS, można zmienić kolor wszystkich nagłówków. Nie podoba się wykorzystywany na stronie niebieski? Wystarczy zmienić jeden wiersz kodu, a nagłówki stają się purpurowe, żółte, kasztanowe lub przyjmują dowolny kolor, jaki tylko można sobie zażyczyć. Pozwala to projektantowi strony skupić się na projektowaniu zamiast na bardziej przyziemnej pracy. Następnym razem, gdy będzie się na spotkaniu i ktoś będzie chciał zobaczyć nagłówki w innym odcieniu zieleni, wystarczy zmienić ...

Get CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.