Rozdział 5. Czcionki

Autorzy specyfikacji CSS przewidzieli, że wybór czcionek będzie często wykorzystywaną i bardzo istotną właściwością kaskadowych arkuszy stylów. Wiele stron jest bowiem zaśmieconych dziesiątkami lub nawet setkami znaczników <font face="...">. Rozdział specyfikacji CSS poświęcony właściwościom czcionek rozpoczyna się nawet zdaniem: „Ustawianie właściwości czcionek będzie jednym z najczęstszych zastosowań arkuszy stylów”.

Jak na razie jednak prawda jest taka, że nie istnieje obecnie sposób zapewnienia spójnego użycia czcionek w Internecie, ponieważ nie ma jednolitego sposobu nazywania czcionek i ich odmian. Na przykład czcionki Times, Times New Roman oraz TimesNR mogą być podobne lub nawet takie same, ale skąd przeglądarka ma ...

Get CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.