Rozdział 6. Właściwości tekstu

Chociaż wysiłek twórców podczas projektowania stron internetowych może skupiać się głównie na wybieraniu właściwych kolorów i nadawaniu stronie jak najlepszego wyglądu, to jednak najwięcej czasu poświęca się trosce o wygląd i odpowiednie rozmieszczenie tekstu. Obawy te spowodowały wprowadzenie do HTML znaczników takich jak <FONT> i <CENTER>, które pozwalają na pewną formę kontroli nad tym, jak tekst będzie wyglądał i jak będzie rozmieszczony.

Ponieważ tekst jest tak ważny, istnieje wiele właściwości CSS wpływających na wygląd tekstu w taki czy inny sposób. Jaka jest różnica pomiędzy tekstem a czcionkami? Po prostu tekst to treść, a czcionki wykorzystywane są do wyświetlania tej treści. Za pomocą właściwości tekstu ...

Get CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.