O'Reilly logo

CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III by Eric A. Meyer

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Style interfejsu użytkownika

Większość specyfikacji CSS poświęcona jest stylizacji dokumentów, jednak można w niej znaleźć również przydatne narzędzia stylizacji interfejsów służące nie tylko dokumentom. Programiści Mozilla utworzyli na przykład interfejs swojej przeglądarki (i wielu innych jej klonów) za pomocą języka zwanego XUL. Język ten wykorzystuje CSS i deklaracje podobne do CSS do prezentacji przycisków nawigacyjnych, paneli bocznych, okien dialogowych, okien statusu i innych elementów.

W podobny sposób można wykorzystać aspekty domyślnego środowiska użytkownika do stylizacji czcionek oraz kolorów dokumentów. Możliwe jest nawet wpływanie na podświetlanie aktywnych elementów oraz kursor myszy. Możliwości CSS2 w zakresie interfejsów ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required