Rozdział 14. Media nieekranowe

Nie każdy, kto ma dostęp do Internetu, widzi efekty omawiane dotychczas w niniejszej książce. W samych Stanach Zjednoczonych mieszka 1,1 miliona osób niewidomych, dla których korzystanie z Internetu jest o wiele trudniejsze niż w przypadku osób widzących.

Na szczęście CSS nie pozostaje obojętny na kwestie dostępu niewizualnego. W specyfikacji CSS2 znajduje się możliwość stosowania stylów do mediów nieekranowych. Choć większa część ewolucji Internetu jest widoczna na monitorach — czyli w medium wizualnym — specyfikacja CSS2 może być wykorzystywana również w mediach niewizualnych, przy założeniu, że przeglądarka posiada odpowiednią ich obsługę.

Zalety projektowania dokumentów, które od razu mogą być wykorzystywane zarówno ...

Get CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.