Przedmowa

Jeśli jesteś projektantem stron internetowych albo autorem dokumentów i interesujesz się wyrafinowanymi możliwościami stylizowania stron i poprawianiem dostępności oraz przejrzystości treści, a przy tym chcesz zaoszczędzić sobie czasu i pracy, to ta książka jest dla Ciebie. Jedyne, czego potrzebujesz, aby przystąpić do lektury, to pewna znajomość języka HTML 4.0. Im dogłębniej znasz HTML, tym lepiej będziesz przygotowany, ale nie jest to wymóg konieczny. Inna wiedza niemal nie będzie Ci potrzebna.

Czwarte wydanie tej książki zostało zamknięte pod koniec 2017 roku i staraliśmy się, aby jak najpełniej oddać stan CSS na tę chwilę. Przyjęliśmy założenie, by szczegółowo opisać wszystkie funkcje powszechnie obsługiwane przez przeglądarki ...

Get CSS -- Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie IV now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.