Rozdział 15. Listy oraz zawartość generowana

W świecie CSS listy są interesującym przypadkiem. Elementy listy są po prostu pojemnikami blokowymi, jednak zawierają dodatkową część, która nie bierze udziału w układzie dokumentu, a tylko pojawia się z jednego boku. W przypadku list uporządkowanych (numerowanych) ta dodatkowa część zawiera serię rosnących liczb (bądź liter), które są wyliczane i formatowane głównie przez przeglądarkę, a nie przez autora dokumentu. Wzorując się na strukturze dokumentu, przeglądarka generuje liczby oraz ich podstawową prezentację.

Żaden element tej generowanej zawartości nie mógł być opisany w ramach CSS1 — tym samym nie mógł on też być kontrolowany — jednak specyfikacja CSS2 wprowadziła możliwości, które pozwalają ...

Get CSS -- Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie IV now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.