Rozdział 7. Podstawowe formatowanie wizualne

W tym rozdziale przyjrzymy się teoretycznym aspektom wizualizacji elementów w CSS. Dlaczego to takie ważne? Otóż przy modelu tak otwartym i o takich możliwościach, z jakim mamy do czynienia w CSS, nie sposób w jednej książce opisać wszystkich możliwych kombinacji właściwości i efektów. Bezsprzecznie zaczniesz więc odkrywać nowe możliwości CSS i możesz spotkać się z na pozór dziwnym zachowaniem przeglądarek. Posiadając gruntowną wiedzę na temat działania modelu wyświetlania w CSS, będziesz mógł trafniej oszacować, czy zachowanie przeglądarki jest prawidłową (choć nieoczekiwaną) konsekwencją sposobu wizualizacji zdefiniowanego w specyfikacji CSS.

Podstawowe pojemniki

CSS zakłada, że każdy element generuje ...

Get CSS -- Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie IV now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.