Dodatek A. Zestawienie właściwości CSS

Opanowanie kaskadowych arkuszy stylów wiąże się ze znajomością dużej liczby właściwości CSS sterujących wyglądem tekstu, obrazów, tabel i formularzy. By to zadanie było łatwiejsze, w tym dodatku znajdziesz podsumowanie właściwości i wartości używanych do tworzenia stylów. Niniejsza lista obejmuje niemal wszystkie standardowe właściwości CSS 2.1 — czyli obsługiwane przez największą liczbę przeglądarek.

Notatka

W dodatku pominięto właściwości nieobsługiwane przez żadne przeglądarki (lub ich większość). Jeżeli jest inaczej, w opisach znajduje się informacja o przeglądarkach obsługujących daną właściwość. Najpełniejsze informacje, prosto ze źródła, znajdziesz w specyfikacji CSS 2.1 w World Wide Web Consortium: ...

Get CSS. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.