Rozdział 16. Systemy siatkowe CSS

Wcześniej poznałeś już kilka technik rozmieszczania elementów na stronie internetowej, m.in. nauczyłeś się tworzyć kolumny pływające i układy responsywne zmieniające się zależnie od szerokości ekranu urządzenia. Trzeba jednak pamiętać, że Twoja strona będzie najprawdopodobniej oglądana na najróżniejszych ekranach, a to oznacza, że naprawdę musisz się postarać, by wszędzie wyglądała tak samo dobrze.

W rozdziale tym kontynuujemy temat rozpoczęty w poprzednich rozdziałach. Chcę Ci pokazać najbardziej precyzyjną technikę tworzenia responsywnych układów stron, jaka istnieje — układy siatkowe CSS. Układ siatkowy to sposób organizacji treści strony internetowej w wierszach i kolumnach. System siatkowy CSS to gotowy ...

Get CSS -- Nieoficjalny podręcznik. Wydanie IV now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.