Rozdział 7. Marginesy, dopełnienie i obramowanie

Wygląd każdego znacznika HTML w przeglądarce jest zdeterminowany przez mnóstwo właściwości. Niektóre z nich — jak obramowanie i kolory tła — widać już na pierwszy rzut oka. Inne zaś są niewidoczne — jak dopełnienie i marginesy, które dodają nieco pustej przestrzeni z jednej lub kilku stron znacznika. Dzięki wiedzy o sposobie funkcjonowania tych właściwości można tworzyć przyciągające wzrok kolumny czy dekoracyjne paski boczne i kontrolować wolną przestrzeń (ang. white space) wokół nich. To z kolei pomaga uzyskać uporządkowany i lekko wyglądający projekt, który daje wrażenie profesjonalizmu.

Wszystkie właściwości opisane w tym rozdziale wzięte razem składają się na jedną z najważniejszych koncepcji ...

Get CSS -- Nieoficjalny podręcznik. Wydanie IV now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.