Rozdział 11. Formatowanie tabel i formularzy

Możliwości CSS wykraczają poza formatowanie tekstu, obrazów i odnośników. Możemy sprawić, że tabele z informacjami takimi, jak harmonogramy, zestawienia wyników sportowych czy listy odtwarzanych utworów będą czytelniejsze, gdy użyjemy obramowań, tła i innych dodatków wizualnych. Podobnie możemy użyć CSS do uporządkowania elementów formularza, ułatwiając użytkownikom proces zamawiania towarów, zapisywania się na listę wysyłkową czy korzystania z naszej najnowszej aplikacji webowej.

W tym rozdziale dowiesz się, jak tworzyć tabele i formularze w HTML-u i jak zadbać o ich układ i styl za pomocą CSS. W dwóch kursach znajdujących się na końcu rozdziału utworzysz tabelę i formularz, korzystając z umiejętności ...

Get CSS3. Nieoficjalny podr?cznik. Wydanie III now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.