Rozdział 15. Pozycjonowanie elementów na stronie WWW

Kiedy World Wide Web Consortium wprowadziło CSS-Positioning (umiejscawianie w stylach), niektórzy projektanci, co zrozumiałe, myśleli, że będą mogli tworzyć strony WWW wyglądające jak dokumenty przeznaczone do drukowania tworzone w programach takich, jak PageMaker, InDesign czy QuarkXPress. Za pomocą kilku właściwości CSS-Positiong umożliwia dokładne umiejscowienie elementu na stronie — powiedzmy 100 pikseli od góry i 200 pikseli od lewej krawędzi. Umiejscawianie z dokładnością do 1 piksela, możliwe w CSS-P, dawało nadzieję na to, że w końcu będzie można projektować stronę, po prostu wstawiając zdjęcie tutaj, nagłówek tutaj itd.

Niestety, poziom kontroli, jakiego projektanci oczekiwali od CSS-P, ...

Get CSS3. Nieoficjalny podr?cznik. Wydanie III now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.