O'Reilly logo

CSS3. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III by David Sawyer McFarland

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Tworzenie układów opartych na elementach pływających

W układach opartych na elementach pływających do pozycjonowania elementów obok siebie i tworzenia kolumn na stronie wykorzystywana jest właściwość float. Jak zostało to opisane w Rozdział 7., właściwości tej możemy użyć do utworzenia efektu opływania (np. zdjęcia), ale gdy zostanie zastosowana do znacznika <div>, właściwość float staje się potężnym narzędziem pozycjonowania elementów na stronie. Przenosi ona element strony do jednej z krawędzi strony (lub innego bloku zawierającego). Dowolny HTML znajdujący się pod elementem pływającym zostaje przeniesiony w górę strony i opływa ten element.

Właściwość float przyjmuje jedną z trzech wartości: left, right lub none. Aby przenieść obraz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required