Rozdział 11. Analiza złośliwego oprogramowania

Wykrywanie obecności szkodliwego kodu jest jednym z najważniejszych zadań związanych z cyberbezpieczeństwem. Zarazem stanowi niemałe wyzwanie. Kod można analizować statycznie i dynamicznie. Podczas analizy statycznej analizuje się sam kod, aby ustalić obecność wskaźników szkodliwej aktywności. Podczas analizy dynamicznej wykonuje się kod i sprawdza jego zachowanie i wpływ na system, aby ocenić jego działanie. W tym rozdziale skupimy się na technikach analizy statycznej.

Obraz zawierający tekst, stawonogi, owad

Opis wygenerowany automatycznie

Podczas analizy potencjalnie szkodliwych plików upewnij się, że działasz w systemie, który nie jest połączony z siecią ...

Get Cyberbezpieczeństwo w bashu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.