Rozdział 2. Podstawy basha

Bash jest nie tylko interfejsem wiersza poleceń umożliwiającym uruchamianie poleceń. Jest również językiem programowania. Domyślnie służy do uruchamiania innych programów. Jak wcześniej wspomniano, po wpisaniu kilku słów w wierszu poleceń bash zakłada, że pierwsze z nich jest nazwą programu, który należy uruchomić, a pozostałe są argumentami, które należy przekazać do tego programu.

Natomiast jako język programowania obsługuje pobieranie danych wejściowych i zwraca dane wyjściowe, zawiera także instrukcje sterujące takie jak if, while, for, case i inne. Podstawową strukturą danych jest ciąg tekstowy (np. nazwy plików i ścieżki), ale bash obsługuje również liczby całkowite. Ponieważ bash służy głównie do tworzenia skryptów ...

Get Cyberbezpieczeństwo w bashu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.