Rozdział 9. Znajdowanie dróg w środowisku produkcyjnym

Najczęściej podczas analizy dróg najpierw zastanawiamy się, ile krawędzi trzeba odwiedzić, aby przejść od wierzchołka początkowego do końcowego. Zajmowaliśmy się tym w rozdziale 8.

Następną koncepcją związaną z drogami w grafach jest idea odległości. W tym celu dodajemy do poszczególnych krawędzi wagi lub koszt. Ten problem określamy mianem szukania drogi o najmniejszym koszcie przejścia lub najkrótszej drogi ważonej.

Najkrótsze drogi ważone są bardzo popularnym problemem optymalizacyjnym w informatyce i matematyce. Tego typu problemy zwykle są złożonymi problemami optymalizacyjnymi, ponieważ aby znaleźć metrykę kosztu do zminimalizowania, trzeba uwzględnić kilka źródeł informacji.

Na końcu ...

Get Dane grafowe w praktyce now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.