Rozdział 11. Uczenie maszynowe

Zawsze jestem gotów się uczyć, choć nie zawsze lubię być pouczany.

— Winston Churchill

Wielu osobom wydaje się, że nauka o danych to głównie uczenie maszynowe, a analitycy danych przeważnie zajmują się tworzeniem, trenowaniem i dostrajaniem modeli uczenia maszynowego. (Niestety wielu autorów takich stwierdzeń nie wie, czym tak naprawdę jest uczenie maszynowe). Nauka o danych tak naprawdę polega głównie na przekształcaniu problemów biznesowych na problemy mające postać danych — zbieraniu danych, oczyszczaniu ich i formatowaniu. Uczenie maszynowe kończy cały ten żmudny proces. Niemniej jest to ważny element analizy danych.

Modelowanie

Opisywanie tematyki związanej z uczeniem maszynowym zacznę od modeli.

Czym jest ...

Get Data science od podstaw now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.