Rozdział 25. Praktyka czyni mistrza

Oto więc raz jeszcze puszczam w świat mego ohydnego potomka, niechaj mu się dobrze wiedzie.

— Mary Shelley

Co dalej? Zakładam, że nie zraziłem Cię do nauki o danych. Istnieje jeszcze wiele zagadnień, które powinieneś poznać.

IPython

O środowisku IPython (http://ipython.org/) wspominałem już wcześniej. Jest ono wyposażone w powłokę, która oferuje więcej możliwości niż standardowa powłoka Pythona i obsługuje „funkcje magiczne”, między innymi pozwalające na łatwe kopiowanie i wklejanie kodu (który zwykle jest sformatowany za pomocą pustych wierszy i białych znaków). Ponadto powłoka ta umożliwia uruchamianie skryptów.

Opanowanie środowiska IPython ułatwi Ci znacznie pracę. (Tak naprawdę pracę ułatwi Ci już poznanie ...

Get Data science od podstaw now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.