Rozdział 9. Uzyskiwanie danych

Napisanie tego zajęło mi trzy miesiące; spłodzenie tego trzy minuty; a zebranie zawartych tu danych zajęło mi całe życie.

— F. Scott Fitzgerald

Potrzebujesz danych, aby zostać analitykiem danych. Wykonując ten zawód, większość swojego czasu spędzisz na uzyskiwaniu, czyszczeniu i przekształcaniu danych. Tak naprawdę dane możesz wprowadzać samodzielnie (lub mogą to zrobić za Ciebie Twoi pomocnicy), ale wydaje się to być tylko stratą czasu. W tym rozdziale opiszę różne sposoby importowania danych do Pythona i zapisywania ich w odpowiednich formatach.

Strumienie stdin i stdout

Jeżeli uruchamiasz skrypty Pythona w wierszu poleceń, możesz przepuścić przez nie strumień danych za pomocą funkcji sys.stdin i sys.stdout. Oto ...

Get Data science od podstaw now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.