Rozdział 18. Sztuczne sieci neuronowe

Lubię zagadnienia bezsensowne, ponieważ pobudzają one moje komórki mózgowe.

— Dr. Seuss

Sztuczna sieć neuronowa (ang. artificial neural network), zwana również w skrócie siecią neuronową, to predykcyjny model działający w sposób przypominający aktywność komórek mózgowych. Mózg można traktować jako zbiór połączonych ze sobą neuronów. Każdy neuron analizuje dane wyjściowe innych neuronów połączonych z jego wejściami, wykonuje operację na tych danych i generuje impuls (jeżeli wartość uzyskana w wyniku przeprowadzonej operacji przekracza pewną wartość progową) lub nie (jeżeli wartość progowa nie zostanie przekroczona).

Sztuczne sieci neuronowe działają podobnie — składają się ze sztucznych neuronów wykonujących ...

Get Data science od podstaw now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.