Rozdział 19. Uczenie głębokie

Niebezpieczna nauki troszka i lepiej nic, pij z głębi lub nie kosztuj z Pijeryjskich krynic.

— Alexander Pope

Określenie deep learning pierwotnie odnosiło się do stosowania głębokich sieci neuronowych (to znaczy takich, które mają więcej niż jedną ukrytą warstwę), jednak w praktyce używa się go obecnie do wielu różnych architektur sieci neuronowych, w tym również „prostych” sieci, które pisaliśmy w rozdziale 18.

W tym rozdziale będziemy korzystać z naszych wcześniejszych programów i przyjrzymy się wielu innym rodzajom sieci. W tym celu musimy omówić kilka podstawowych pojęć, które pozwolą nam myśleć o sieciach neuronowych w bardziej ogólny sposób.

Tensor

We wcześniejszych rozdziałach rozróżnialiśmy wektory (jednowymiarowe ...

Get Data science od podstaw now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.