Rozdział 22. Analiza sieci społecznościowych

Zależności pomiędzy Tobą a Twoim otoczeniem określają, kim jesteś.

— Aaron O’Connell

Wiele interesujących problemów związanych z danymi można skutecznie rozwiązywać, traktując obserwacje tak, jakby były elementami sieci składającej się z jakiegoś typu węzłów i łączących je krawędzi.

Twoi znajomi tworzą w serwisie Facebook węzły sieci, której krawędzie określają to, czy się oni znają. Mniej oczywistym przykładem sieci jest sama sieć WWW — poszczególne strony tworzą węzły, a każde odwołanie przenoszące z jednej strony na drugą tworzy krawędź.

Znajomość w serwisie społecznościowym Facebook jest wzajemna — jeżeli masz kogoś w znajomych, to ten ktoś musi mieć również Ciebie w liście znajomych. W tym przypadku ...

Get Data science od podstaw now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.