Rozdział 2. Błyskawiczny kurs Pythona

Ciężko mi w to uwierzyć, ale po dwudziestu pięciu latach ludzie dalej szaleją na punkcie Pythona.

— Michael Palin

Wszyscy nowi pracownicy zajmujący się serwisem DataSciencester muszą przejść szkolenie, którego najciekawszą częścią jest błyskawiczny kurs Pythona.

Nie jest to dogłębne szkolenie z Pythona, ale dzięki temu kursowi poznasz elementy Pythona najważniejsze z punktu widzenia analityka. Niektóre z tych elementów są często pomijane w ogólnych kursach Pythona. Jeżeli nigdy wcześniej nie używałeś Pythona, to dobrze by było skorzystać jeszcze z jakiegoś dodatkowego kursu dla początkujących.

Zasady tworzenia kodu Pythona

Społeczność Pythona przyjęła pewne zasady formatowania kodu. Znajdziesz je na stronie ...

Get Data science od podstaw now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.