Rozdział 1. Podróż po świecie uczenia głębokiego

Witaj, Czytelniku! Bez względu na to, jak daleko się znajdujesz, dziękujemy za umożliwienie nam przyłączenia się do Twojej podróży po świecie uczenia głębokiego! W tym rozdziale opowiemy trochę więcej o tym, czego możesz się spodziewać w tej książce, przedstawimy kluczowe pojęcia leżące u podstaw uczenia głębokiego, a także wytrenujemy pierwsze modele związane z różnymi zadaniami. Nie jest przy tym ważne, że nie masz wykształcenia technicznego czy matematycznego (ale jeśli masz, to też jest w porządku!). Napisaliśmy tę książkę, aby uczynić uczenie głębokie dostępnym dla jak największej liczby osób.

Uczenie głębokie jest dla każdego

Wiele osób zakłada, że aby osiągnąć świetne wyniki w dziedzinie ...

Get Deep learning dla programistów now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.