Rozdział 8. Gry

W marcu 2018 roku David Ha i Jürgen Schmidhuber opublikowali artykuł pod tytułem World Models1. W artykule tym pokazali, jak można szkolić model, który potrafi nauczyć się wykonywania określonego zadania poprzez eksperymentowanie w swoich własnych, generatywnych, halucynowanych snach, a nie wewnątrz samego środowiska. To doskonały przykład tego, jak można wykorzystać modelowanie generatywne do rozwiązywania praktycznych problemów po zastosowaniu go razem z innymi technikami uczenia maszynowego, takimi jak uczenie przez wzmacnianie (ang. reinforcement learning).

Kluczowym elementem architektury jest model generatywny, który potrafi skonstruować rozkład prawdopodobieństwa dla następnego możliwego stanu, wziąwszy pod uwagę aktualny ...

Get Deep learning i modelowanie generatywne now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.