Rozdział 16. Przygotowywanie systemów uczenia maszynowego do zastosowań produkcyjnych

Tworzenie i uczenie modelu to jedna sprawa; zupełnie innym, często pomijanym zagadnieniem jest wdrażanie modeli w systemach produkcyjnych. Wykonywanie kodu w notatnikach Pythona jest fajne, ale nie pomoże nam zbyt wiele, kiedy będziemy musieli obsługiwać żądania przesyłane przez klienty sieciowe. W tym rozdziale dowiemy się, jak przygotować się do takich rzeczywistych zastosowań.

Zaczniemy od wektorów właściwościowych. Odgrywały one znaczącą rolę w wielu recepturach przedstawionych w poprzednich rozdziałach książki. W rozdziale 3. poznaliśmy liczne interesujące zastosowania wektorów właściwościowych słów, takie jak poszukiwanie słów o podobnym znaczeniu poprzez ...

Get Deep Learning now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.