Rozdział 1. Narzędzia i techniki

W tym rozdziale przyjrzymy się narzędziom i technikom powszechnie używanym do uczenia głębokiego. Rozdział ten świetnie nadaje się do tego, by przeczytać go raz i zdobyć ogólną orientację w temacie, a następnie wracać, kiedy będzie to potrzebne.

Zaczniemy od przeglądu różnych typów sieci neuronowych, które będą używane w tej książce. Większość z prezentowanych w niej receptur koncentruje się na tym, by wykonać określone zadanie, i jedynie pobieżnie opisuje architektury wykorzystywanych sieci.

Następnie skoncentrujemy się na tym, jak zdobywać dane. Technologiczni giganci, tacy jak Facebook i Google, mają dostęp do ogromnych ilości danych, które mogą stosować do swoich celów badawczych, jednak w internecie możemy ...

Get Deep Learning now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.