Rozdział 5. Generowanie tekstu wzorowanego na przykładach

W tym rozdziale przyjrzymy się, w jaki sposób można używać rekurencyjnych sieci neuronowych (ang. Recurrent Neural Networks, w skrócie RNN) do generowania tekstu, którego styl będzie wzorowany na dostarczonych przykładach. Takie rozwiązania pozwalają na tworzenie zabawnych przykładów. Wspomnianych sieci neuronowych używano do generowania niemal wszystkiego: zaczynając od imion dzieci, a kończąc na opisach kolorów. Zamieszczone tu przykłady pozwolą dobrze opanować tworzenie i stosowanie rekurencyjnych sieci neuronowych. Sieci tego typu mają jednak także praktyczne zastosowania — w dalszej części książki użyjemy ich do nauczenia chatbota oraz do stworzenia systemu rekomendacji muzyki działającego ...

Get Deep Learning now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.