KROK 3:IDENTYFIKACJA ZMIAN, KTÓRE MOGŁYBY POPRAWIĆ POCZUCIE OBRANEGO KIERUNKU, KOORDYNACJI LUB ZAANGAŻOWANIA.

Gdy już zidentyfikujesz potencjalne czynniki, które mają negatywny wpływ na poczucie obranego kierunku, koordynacji lub zaangażowania w grupie, możesz podjąć próbę złagodzenia wspomnianych czynników i poprawienia tych rezultatów. Jeśli chodzi o konkretne zmiany, które należy wprowadzić w grupie, to będą się one różnić w zależności od całego szeregu czynników odróżniających Twój zespół od innych grup, zwłaszcza takich jak wielkość zespołu, działania, w które jest zaangażowany, stopień niezależności przy wykonywaniu zadań, wartości, którymi kierują się jego członkowie, organizacja, której zespół jest częścią, jak również od ograniczeń i ...

Get Direction, Alignment, Commitment: Achieving Better Results Through Leadership, First Edition (Polish) now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.