Rozdział 6. Sztuczna inteligencja

W tym rozdziale pokażę Ci, jak utworzyć gracza komputerowego, który będzie mógł stać się Twoim przeciwnikiem w grze Air Hockey. Przeanalizujemy różne zachowania gracza-człowieka i na tej podstawie opracujemy strategię stosowaną przez gracza-komputer. Logika zostanie przygotowana w taki sposób, aby umożliwić grę na różnych poziomach trudności. Dzięki zaoferowaniu wielu poziomów trudności gracz może rozpocząć rozgrywkę na łatwiejszym poziomie, a po zdobyciu doświadczenia przejść na wyższy, trudniejszy. Pierwszym krokiem jest przygotowanie ekranu tytułowego, na którym gracz będzie mógł wybrać rozgrywkę przeciwko komputerowi lub wybrać zaimplementowany już tryb rozgrywki z drugim graczem.

Przygotowanie menu głównego ...

Get Dotknij, przesuń, potrząśnij. Od pomysłu do gry na iPhone'a i iPada now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.