Rozdział 3. Obecne zastosowania druku 3D

Nie tylko indywidualni twórcy wykorzystują technologię druku 3D do usprawniania różnych dziedzin życia. Także firmy produkcyjne i inne organizacje wdrażają tego rodzaju rozwiązania z myślą o usprawnieniu czy wręcz tworzeniu produktów i usług, których używamy na co dzień.

W tym rozdziale pokrótce przyjrzymy się niektórym innowacyjnym sposobom wykorzystania technologii druku 3D przez jednostki i organizacje, a także przyczynom jej rosnącej popularności.

Szybkie prototypowanie w służbie pomysłów, projektowania i wynalazków

Marzyłeś kiedyś o samochodzie, którego kierownica zostałaby wykonana specjalnie dla Ciebie? A co powiesz na klamki do drzwi, których kształt został opracowany na podstawie skanów 3D dłoni ...

Get Druk 3D now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.