Eksperyment 7: Diody sterowane przekaźnikami

Potrzebne będą:

  • zasilacz, szczypce z ostrzem oraz szczypce do zdejmowania izolacji,

  • przekaźnik DPDT, liczba: 2,

  • diody LED, liczba: 2,

  • rezystor w pobliżu wartości 680 Ω, liczba: 1,

  • przełącznik przyciskany, SPST, liczba: 1,

  • przewód jednożyłowy, 0,5 mm2 lub przewody testowe,

  • krokodylki, liczba: 8,

  • nóż do prac technicznych.

Następnym krokiem na naszej ścieżce odkrywania obwodów przełączających jest użycie zdalnie sterowanego przełącznika. Przez „zdalnie sterowany” rozumiem taki, do którego możesz wysłać sygnał, aby go włączyć lub wyłączyć. Tego typu przełącznik określany jest mianem przekaźnika, ponieważ przekazuje instrukcję z jednej części obwodu do innej. Często przekaźnik jest kontrolowany przez niskie napięcie ...

Get Elektronika. Od praktyki do teorii now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.