Eksperyment 10: Przełączanie tranzystorami

Potrzebne będą:

  • zasilacz, płytka prototypowa, przewody i miernik,

  • dioda LED, liczba: 1,

  • rezystory o różnych wartościach,

  • przełącznik przyciskany, SPST, liczba: 1,

  • tranzystor 2N2222 lub podobny, liczba: 1,

  • potencjometr, 1 MΩ, liniowy.

Tranzystor może przełączać przepływ prądu podobnie do przekaźnika. Różnica polega na tym, że jest o wiele bardziej czuły i wszechstronny, o czym przekonasz się dzięki temu ultraszybkiemu eksperymentowi.

Zaczniemy od tranzystora 2N2222, najpowszechniej stosowanej odmiany półprzewodnika w całej historii tej technologii (jego pierwsza wersja została wprowadzona na rynek przez firmę Motorola w 1962 roku i jest w produkcji do dziś).

Zacznijmy od zapoznania się z tranzystorem. Ponieważ ...

Get Elektronika. Od praktyki do teorii now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.