Eksperyment 34: Połączenie sprzętu z oprogramowaniem

Przez całą książkę w myśl postawionego celu — nauki przez odkrywanie — prosiłem Cię, abyś zaczął od przeprowadzenia eksperymentu, a następnie wprowadzałem wszelkie zasady i wzory związane z wykonanym projektem. Teraz muszę odwrócić ten schemat, ponieważ następny eksperyment wymaga tak wiele przygotowań, że jedynym słusznym podejściem jest poinformowanie Cię, czego możesz się spodziewać, zanim przystąpisz do działania.

Zamierzamy wejść w rzeczywistość mikrokontrolerów, często określanych skrótem MCU (ang. micro controller unit). Mikrokontrolery zawierają własną pamięć typu flash, która przechowuje stworzony przez Ciebie program. Pamięć flash przypomina tę, którą możesz spotkać w przenośnym odtwarzaczu ...

Get Elektronika. Od praktyki do teorii now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.