Część V. Co dalej?

W tym miejscu możemy skierować naszą uwagę na szereg różnych zagadnień. Oto kilka możliwości:

Elektronika audio: to zagadnienie samo w sobie, obejmujące takie projekty, jak proste wzmacniacze czy podłogowe efekty służące do modyfikowania dźwięku gitary.

Elektromagnetyzm: wcześniej nawet nie wspominałem o tym zagadnieniu, ale elektromagnetyzm charakteryzuje się fascynującymi zastosowaniami.

Urządzenia radiowe: wszystko, co odbiera lub nadaje fale radiowe, poczynając od bardzo prostych odbiorników AM, po zdalne sterowanie urządzeniami.

Mikrokontrolery programowalne: są to miniaturowe komputery umieszczone we wnętrzu pojedynczej kości układu scalonego. Twoje zadanie polega na napisaniu przy użyciu swojego komputera programu i ...

Get Elektronika now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.