Dodatek B. Dystrybutorzy

Zestawy

W momencie pisania tej książki wiedziałem o dwóch dostawcach oferujących zestawy elementów niezbędnych do pracy nad opisanymi tutaj eksperymentami:

Protechtrader

www.protechtrader.com/Make-Electronics-Kits-3rd-Edition

Chaney Electronics

www.goldmine-elec-products.com/make3/

Sprawdzam zawartość zestawów, które według sprzedawców są przeznaczone do pracy z tą książką, ale nie mam żadnych wspólnych interesów ani żadnych innych powiązań z dystrybutorami, więc jeśli masz pytania dotyczące zestawów, powinieneś zadać je bezpośrednio sprzedawcy.

Obie wymienione wyżej firmy wysyłają swoje produkty do Polski, jednak pamiętaj, że koszt wysyłki może być dość wysoki. Na dzień dzisiejszy żaden dystrybutor z Polski nie oferuje ...

Get Elektronika now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.