Wstęp

W czasach, gdy informacja jest powszechnie dostępna, i to znacznie obficiej niż kiedykolwiek wcześniej, można by mieć wątpliwości, czy Encyklopedia podzespołów elektronicznych jest potrzebna. Ale czy rzeczywiście wszystko można znaleźć w internecie?

No cóż, i tak, i nie. Przyjrzyjmy się dostępnym źródłom wiedzy.

1. Karty produktu

Karty produktu są niezastąpione, ale mają swoje ograniczenia. Niektóre są szczegółowe, a inne zawierają tylko ogólniki. W niektórych można znaleźć przykładowy schemat pokazujący zastosowanie danej części, ale w wielu niczego takiego nie ma. Żadna karta nie objaśnia działania podzespołu, ponieważ nie do tego są przeznaczone. Często też nie zawierają informacji o innych częściach, które trzeba podłączyć. Na przykład ...

Get Encyklopedia elementów elektronicznych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.