zasilanie > wygładzanie > cewka indukcyjna

14. Cewka indukcyjna

Pojęcie cewka indukcyjna w znaczeniu używanym w niniejszej Encyklopedii odnosi się do zwojnicy służącej do generowania indukcyjności własnej (samoindukcji) w obwodzie elektronicznym. Często jest ona stosowana wraz z rezystorami i/lub kondensatorami do przewodzenia prądu przemiennego. Rodzajem cewki indukcyjnej jest dławik. Porównując poszczególne opisywane tutaj podzespoły, warto zaznaczyć, że elektromagnes odnosi się do uzwojenia zawierającego element centralny wykonany z materiału ferromagnetycznego, który nie przesuwa się względem uzwojenia. Taki elektromagnes powoduje przyciąganie lub odpychanie innych części reagujących na działanie pola magnetycznego. Uzwojenie z ferromagnetycznym ...

Get Encyklopedia elementów elektronicznych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.