zasilanie > przekształcanie > zasilacz sieciowy

16. Zasilacz

Nazywany także przetwornikiem AC-DC. Często jest zamknięty w obudowie z tworzywa sztucznego podłączanej bezpośrednio do gniazdka — przypomina wtedy nieco rozbudowaną wtyczkę elektryczną.

Inne powiązane podzespoły:
  • transformator (rozdział 15.),
  • przetwornica DC-DC (rozdział 17.),
  • falownik (rozdział 18.).

Funkcja

Zasilacz przekształca prąd przemienny (AC) w prąd stały (DC) zwykle o niższym napięciu, którego wymaga większość urządzeń elektronicznych. Mimo że ma nazwę „zasilacz”, sam potrzebuje zasilania z zewnętrznego źródła.

Większe urządzenia, takie jak komputery lub sprzęt audio, zwykle mają zasilacz wbudowany, dlatego można je podłączyć bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. W przypadku ...

Get Encyklopedia elementów elektronicznych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.