zasilanie > przekształcanie > falownik

18. Falownik

Nazywany także inwerterem DC-AC — nie mylić z inwerterem logicznym (bramką logiczną NOT), który w układach logicznych służy do zamiany stanów wysokich na niskie i niskich na wysokie. Takie inwertery są opisane w drugim tomie Encyklopedii.

Inne powiązane podzespoły:
  • zasilacz (rozdział 16.),
  • przetwornica DC-DC (rozdział 17.).

Funkcja

Falownik został opisany w niniejszej Encyklopedii jako przeciwieństwo zasilacza, ponieważ pełni on zupełnie odwrotną funkcję. Falownik przyjmuje na wejściu prąd stały (zwykle 12 V DC z akumulatora samochodowego) i przekształca go w prąd przemienny z zakresu od 110 V AC do 120 V AC lub 220 V AC do 240 V AC właściwego do zasilania wielu urządzeń o niskim poborze ...

Get Encyklopedia elementów elektronicznych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.