zasilanie > regulacja > stabilizator napięcia

19. Stabilizator napięcia

Jego prawidłowa nazwa to liniowy stabilizator napięcia — dzięki niej łatwiej go odróżnić od stabilizatora impulsowego lub przetwornicy DC-DC. Pełna nazwa jest jednak rzadko stosowana, dlatego pod pojęciem „stabilizatora napięcia” należy rozumieć właśnie „liniowy stabilizator napięcia”.

Inne powiązane podzespoły:
  • zasilacz (rozdział 16.),
  • przetwornica DC-DC (rozdział 17.).

Funkcja

Zadaniem liniowego stabilizatora napięcia jest ustabilizowanie niekoniecznie stabilnego napięcia stałego. Napięcie wyjściowe pozostaje stałe niezależnie od obciążenia stabilizatora (w określonych granicach). Jest to tani, prosty i niezwykle niezawodny element elektroniczny.

Nie istnieje jeden ogólny ...

Get Encyklopedia elementów elektronicznych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.