elektromagnetyzm > wyjście obrotowe > silnik prądu przemiennego

23. Silnik prądu przemiennego

Rozróżnienie między silnikami prądu przemiennego i stałego staje się coraz mniej oczywiste, ponieważ w silnikach DC coraz częściej wykorzystuje się impulsy o modulowanej szerokości, które można uznać za swoistą postać prądu przemiennego. Wszystkie silniki zasilane prądem stałym opisano w rozdziale 22., „Silnik prądu stałego”, nawet jeśli są wyposażone w wewnętrzne układy modulujące moc. Silniki krokowe i serwomotory są traktowane jako odrębne przypadki, dlatego poświęcono im osobne rozdziały. Opisywane tutaj silniki prądu przemiennego to takie urządzenia, które pobierają prąd przemienny zwykle o przebiegu sinusoidalnym i stałej częstotliwości.

Inne ...

Get Encyklopedia elementów elektronicznych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.